Avís legal i política de privacitat

Responsable del tractament

El propietari i responsable del tractament de les dades és Jordi Cuadras Oliva, amb NIF núm. 47108683Z i adreça postal al carrer Doctor Pujadas, 10, 08700 Igualada (Anoia).

Finalitat

La difusió de les activitats de Jordi Cuadrasa relacionades amb els propòsits d’aquest projecte i la comunicació respecte d’accions i iniciatives de Jordi Cuadras relacionades amb aquesta finalitat.

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

Les dades no es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

Destinataris

No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable.

Drets

Us recordem que, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d’oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic jordi@jordicuadras.cat o, per aquests efectes, a l’adreça postal c/ Doctor Pujadas, 10, 08700 Igualada, indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà que aporteu còpia del vostre document d’identitat o passaport per a la verificació de la vostra identitat.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001-Madrid.